אזרחות

 

רכזת המקצוע      
דינה קיאלי
צוות המקצוע       
גל דותן
הקר ארז
זעפרני יפתח אביגיל
לב ישי
ליפוביצקי גרר
לנדסמן הרואי
סדובסקי אמנון
קיאלי דינה

חדשות המקצוע

 

תכנית הלימודים

ייחודיות תכנית הלימודים באזרחותמעורבות התלמיד בתהליך הלמידה, דינמיות בתכני התכנית המאפשרת מעורבות התלמיד בנושאי הלימוד, שילוב המהלך האזרחי עם המהלך החינוכי-ערכי הבית ספרי.

תכנים: (תכנית הלימודים המלאה)

יחידה 1 –כיצד הזהויות השונות בחברה הישראלית באות לידי ביטוי במדינת ישראלהזהויות השונות של אזרחי מדינת ישראל; השלכותיהן על יחסן של הקבוצות השונות למדינה ועל קווי השסע מול גורמי הלכידות של החברה האזרחית הישראלית. דגש מיוחד יינתן לסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל השפעותיו- הן על לכידותה של החברה היהודית בישראל והן על היחסים בין אזרחים יהודים לערבים במדינת ישראל.

מושגים ונושאים קשורים: לאום, לאומיות (אתנית, פוליטית), קבוצה אתנית, מדינת לאום אתנית, מדינת לאום פוליטית/מדינתית, שסעים בחברה הישראלית, שסע לאומי, הסכמיות, סובלנות, פלורליזם, מדיניות של שוויון (הבחנה, אפליה פסולה, העדפה מתקנת).  עריצות הרוב, זהות, הסכסוך הישראלי-פלסטיני (גורמים, השפעה על החברה, ופתרונות מוצעים לסכסוך).

יחידה 2 באיזו מידה ניתן לקיים משטר דמוקרטי בישראל לצד שמירה על אופייה היהודי? אופייה המורכב של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; תפיסות שונות באשר ליחס האפשרי בין תפיסות העולם היהודית והדמוקרטית וביטוין בגישות למדינת ישראל ולמאפייניה; יחס המדינה למיעוטים לאומיים; מדיניות ההגירה של ישראל; השוואה ליחסן של מדינות אחרות למיעוטים ולהגירה; האתגר שמהוות קבוצות מיעוט קיצוניות לאופייה ושלומה של מדינת הלאום המודרנית  

מושגים ונושאים קשורים: גישות לאופייה של מדינת ישראל או תפיסות דמוקרטיות-יהודיות, מאפייניה הלאומיים של מדינת ישראל (סמלים, מוסדות, חקיקה), חוק השבות, חוק האזרחות, חוק יסוד 'הלאום', מיעוטים, זכויות קבוצה, כור היתוך, רב תרבותיות, עריצות הרוב, זהות, פונדמנטליזם, הגירה, כור היתוך, רב תרבותיות, הזכות לחירות, חוק יסוד 'כבוד האדם וחירותו', חירויות שונות, חופש דת וחופש מדת, השסע הדתי, חוקי יסוד, הכרזת העצמאות.

יחידה 3 – כיצד מתמודדת הדמוקרטיה הישראלית אל מול אתגרי המציאות בירושליםשעת משבר כשעת מבחן לחברה דמוקרטית;הקשיים שמזמן מצב משברי לחברה דמוקרטית ולמשטר הדמוקרטי;  התנהלות המשטר הדמוקרטי באמצעות מנגנונים המבטיחים את הגבלת כוחו של השלטון; חוסן חברתי, הסכמיות וסולידריות, הבטחת חירויות היחיד ובמיוחד חופש הביטוי.

מושגים ונושאים קשורים: הגבלת השלטון, הפרדת רשויות, בחירות, חוקה, שקלול ואיזון, חופש הביטוי, הרשות המחוקקת – הכנסת (כולל חסינות חברי הכנסת), הרשות השופטת (כולל בג"ץ, הרכב הועדה למינוי שופטים, אי תלותה של הרשות השופטת) מוסדות פיקוח וביקורת פורמליים, מוסדות פיקוח וביקורת בלתי פורמליים, הזכות לחופש הביטוי, זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה, גבולות הציות לחוק, חוקי יסוד, פיסקת ההגבלה, סמכויות הממשלה.

תת יחידה – האם התקשורת במדינת ישראל ממלאת  את תפקידהתפקידיה של התקשורת בעולם המודרני במשטר דמוקרטי לעומת תפקידה במשטר לא דמוקרטי; בדגש על תפקידה בהגבלת השלטון.  מאפייני התקשורת במדינה דמוקרטית: ריבוי דעות, אי תלות/עצמאות התקשורת; והדרכים לצרוך תקשורת באופן ביקורתי. 

מושגים ונושאים קשורים: תקשורת, עיתונות, מדיה אלקטרונית, ריכוזיות, שידור ציבורי, שידור פרטי, חופש המידע, חופש העיתונות, צנזורה, דמוקרטיה ובטחון, הסברה, תעמולה. 

יחידה 4 באיזו מידה נובע המשטר הדמוקרטי בישראל מהזהות היהודיתאופייה המורכב של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; תפיסות שונות באשר ליחס האפשרי בין תפיסות העולם היהודית והדמוקרטית וביטוין בגישות למדינת ישראל ולמאפייניה; יחס המדינה למיעוטים לאומיים; מדיניות ההגירה של ישראל; השוואה ליחסן של מדינות אחרות למיעוטים ולהגירה; האתגר שמהוות קבוצות מיעוט קיצוניות לאופייה ושלומה של מדינת הלאום המודרנית  

מושגים ונושאים קשורים: גישות לאופייה של מדינת ישראל או תפיסות דמוקרטיות-יהודיות, מאפייניה הלאומיים של מדינת ישראל (סמלים, מוסדות, חקיקה), חוק השבות, חוק האזרחות, חוק יסוד 'הלאום', מיעוטים, זכויות קבוצה, כור היתוך, רב תרבותיות, עריצות הרוב, זהות, פונדמנטליזם, הגירה, כור היתוך, רב תרבותיות, הזכות לחירות, חוק יסוד 'כבוד האדם וחירותו', חירויות שונות, חופש דת וחופש מדת, השסע הדתי, חוקי יסוד, הכרזת העצמאות.

דרכי הערכה כללי

מרכיבי ההערכה בחתך של שנים:

שנה א' (כיתות י') : 30%

שנה ב' (כיתות י"א): 45%

שנה ג' (כיתות י"ב): 25%

מרכיבי ההערכה:

  • היבחנות (י"א) – 20%
  • משימות חקר י' – 10%
  • משימת חקר י"א – 5%
  • מיני חקר (י"ב) – 10%
  • למידה מעמיתים – %10% : 5% בי' + 5% בי"א
  • העברת ידע – 10% : 5% בי' + 5% בי"א
  • מעורבות אזרחית ('מטלת ביצוע מורחבת' – בהמשך למיני חקר בי"א) – 15%
  • השתתפות ופעילות שוטפת – 20%  –  השתתפות ותרומה לדיונים וללמידה הכיתתית, עבודה בכיתה בקבוצות ,נוכחות, וסדרי למידה: הבאת ציוד, דפי הלימוד, מחברת , (10% בי' + 10% בי"א)

ספר, משטר ופוליטיקה בישראל, פרופ' אברהם דיסקיןנמצא באתר

 

PDF 

PDF

PDF